Over ons privacybeleid

Sin City Boxing geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens

die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig

om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten

dienstverlening van Sin City Boxing. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze

voorwaarden is 23/09/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de

geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over

u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en

onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw

gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door

u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze

contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons

privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)

opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk

zijn.

 

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u

ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij

gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)

ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten

verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen

bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met

betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld

en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens

binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze

webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en

organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens

zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit

de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig

back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

 

SendinBlue

Onze website maakt gebruik van SendinBlue, een derde partij die het e-mailverkeer

afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt.

Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden

verzonden via de servers van SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit

voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze

website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail

meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig

verminderen! Uw persoonsgegevens worden door SendinBlue beveiligd verzonden,

opgeslagen en ontsloten. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere

internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Daarnaast verwerkt SendinBlue informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van

e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens

worden 30 dagen bewaard. SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te

gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan

informatie met derden te delen.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om

misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer

vertrouwelijk.

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij

gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en

woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te

gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan

(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen

met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden

inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke

termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Google

VOORBEELD: Wij verzamelen reviews via het platform van [AANBIEDER]. Als u een

review achterlaat via [AANBIEDER] dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op

te geven. [AANBIEDER] deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw

bestelling kunnen koppelen. [AANBIEDER] publiceert uw naam eveneens op de eigen

website. In sommige gevallen kan [AANBIEDER] contact met u opnemen om een

toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter

te laten delen wij uw naam en e-mailadres met [AANBIEDER]. Zij gebruiken deze

gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

[AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om

uw persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om ten

behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben

wij aan [AANBIEDER] toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met

betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op

de onderdelen van de dienstverlening waarvoor [AANBIEDER] derden inschakelt.

 

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.

Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het

is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL

delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw

gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

 

Facturatie en boekhouden

MoneyBird

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de

diensten van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details

met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren

van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en

opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen

getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.

MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven

beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Instagram

VOORBEELD: Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van

[AANBIEDER]. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt [AANBIEDER]

uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling

af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende

technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen

tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil

zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u

verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met

ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later

moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en

overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot

geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of

wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het

doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,

webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan
fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sin City Boxing op grond van een wettelijke verplichting

worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met
fiscaal of strafrechtelijk

onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te

delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen

verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw

klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst

te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet verzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de

toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot

uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben

vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene

bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden

verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten

kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën

van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen

wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde

verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde

gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare

gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht

om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw

persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking

hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die

strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30

dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het

bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de

verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie

waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking

hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek

met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan

binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben

op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die

strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30

dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het

bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft

niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking

hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten

uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of

kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door

andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een

dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van

databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van

uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sin City Boxing. Als u bezwaar maakt

zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling

van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van

gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking

blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele

besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op

zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem

dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel

van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te

krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht

op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij

verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google

kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw

bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden

van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en

producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit

vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt

u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor

de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan

brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Sin City Boxing
Rijnstraat 93 1079HA Amsterdam Nederland
T (020) 891-4533
E info@sincityboxing.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Sin City Boxing